INNA PRZYCZYNA

Istnieje jeszcze inna przyczyna hamująca u nas mobil­ność naukowcóvl. Mieszkania. Nowe ośrodki nie zapewnia­ją możliwości osiedlenia się tym, którzy chcieliby się do nich. przenieść. Brakowało, i brakuje mieszkań dla mło­dych pracowników nauki. Inwestycje uczelniane i instytu­towe nie szły w parze z budownictwem mieszkaniowym. ‘Jeszcze obecnie znaczna grupa piracowmków. naukowych dojeżdża z Wrocławia do Opola, a z frakowa do Katowic.Niektórzy mieszkają w Łodzi, a pracują w Warezawie, i od­wrotnie. W Zielonej Górze czy Olsztynie równie trudno 0   mieszkanie dla młodego naukowca jak w’ Krakowie czy Wrocławiu.  Przekształcenie ELWRO w fabrykę komputerowc a sto­licy Dolnego Śląska w ośrodek kształcenia-informatyków ośrodek’badań w,zakresie cybernetyki technicznej, za­częło przed laty przyciągać specjalistów zainteresowanych tą dziedziną awangardowych prac. Przyjeżdżali z całej Polski, pragnąc .wejść we wrocławską społeczność: infor­matyków.

NOWE OŚRODKI

Nowe ośrodki badawcze i akademickie w Białymstoku, Olsztynie, Zielonej Górze, Rzeszowie i Koszalinie nie stały się u nas czymś w rodzaju nowego Oxfordu lub Cambridge. Po pierwsze dlatego, że’nie otrzymały należytych warun­ków rozwoju. Na ich rozbudowę,’ wyposażenie w apara­turę przeznaczano zbyt mało środków, aby. mogły stać śię atrakcyjne,- rozwijać nowe dynamiczne kierunki badań. Po/co zatem opuszczać zatłoczoną, przeludnioną naukow­cami stolicę i jechać do Koszalina lub Białegostoku, kiedy* nie ma tam nadziei na prowadzenie nowych, ciekawych* jednocześnie, potrzebnych badań? Środki materialne i nośwe wyposażenie laboratoriów otrzymują przede wszystkim uznane centra naukowe. Trzeba się ich trzymać, szansa bowiem na ciekawą, ambitną pracę jest właśnie tutaj.

MODERNIZACJA

Inni znów radzili moderni­zację opartą na wymianie parku maszynowego. Obywatel­stwo jednak uzyskała idea budowy nowych zakładów od podstaw. Obiektów zarówno o postępowej architekturze przemysłowej, jak i technice dnia dzisiejszego. Jeśli mo­dernizacja, to z dalszą rozbudową, a nie tylko wciskanie nowych maszyn w nieodpowiednie ciasne pomieszczenia. ‚ Eksperci zdają sobie w pełni sprawę z ważności swej funkcji/Działają na wielu frontach. Dobry, rutynowany rzeczoznawca zasiada co najmniej w pięciu komitetach, kilku radach i kilkunastu ważnych komisjach czy zespo­łach powołanych np. dla ustalenia zarybienia Wisły w ro­ku 2000, czy też zużycia torfu na moniklinie przedsudeckiej.

ISTOTNY PROBLEM

Istotnym problemem staje się sprawa etyki rzeczoznaw­cy. Powinien on działać zgodnie ze swym sumieniem i wie­dzą. I na ogół tak się dzieje. Jednemu ekspertowi wydaje się, że budowa metra w Warszawie rozwiąże trudności komunikacyjne w stołecznej aglomeracji, inny specjalista uważa, że trzeba zbudować szybką kolej miejską łączącą cały region miejski* Wszyscy występują zgodnie z własny­mi poglądami i posiłkują się bogatym arsenałem wiedzy.Różne, często sprzeczne, poglądy rzeczoznawców mają jedną cenną zaletę: pozwalają na podjęcie decyzji nie uwzględniającej żadnego z kontrowersyjnych poglądów. Daje to pole do działania instytucjom korzystającym z do­radztwa. Onegdaj -jedni eksperci dowodzili, że trzeba re­konstruować stare fabryki,’ reperować  maszyny/ przera­biać je, aby dalej pracowały.

ZASADNICZE KRYTERIUM

Cytaty zatem nie mogą stanowić zasadniczego kryterium oceny, ale mogą ‚być pomocne w różnych, analizach aktyw- mości badawczej, próbach, weryfikacji jakości prac i defi­niowania rzeczywistego prestiżu naukowego. W kraju obserwujemy owczy pęd do publikowania. Każdy pracownik, naukowy chciałby mieć jak najwięcej wydanych pozycji. Istnieje pogląd, że im ich więcej, tym większy jest dorobek. Dlatego też sonda cytatologiczna może’okazać się tutaj przydatna: pozwoli na ocenę jako­ści tych publikacji, oczywiście dość jednostronną i- nie­pełną. Okazuje się, że ocena twórczości naukowej ma w sobie coś z postrzegania dalekich galaktyk. Istnieją wyczu­walne subtelną aparaturą i mogą nas zawsze zaskoczyć sygnałem o /transformacji. Niedoceniane staje się wielkie,  a. uświęcone powszechnym uznaniem gaśnie po jakimś czasie w świetle nowej prawdy naukowej.

W ŚWIETLE ANALIZ

Istnieje także pogląd, że działalność w akademii nauk’ staje się do tego stopnia absorbująca, iż nie starcza już czasu na własne badania i godne uwagi publikacje nauko­we. Uważam ten pogląd za bliski prawdy. Liczne komisje i komitety, konferencje i sympozja zabierają sporo czasu.. Aktywnym działaczom akademii nie starcza już godzin na pogłębione studia własne. Tylko niektórzy potrafią łączyć wysoki poziom badań z działalnością społeczną.W świetle tych analiz można by. dojść do konkluzji, że świetne ciało akademii stało się w naszych czasach czymś bardziej .reprezentacyjnym, okolicznościowym niż Olim­pem wiedzy. Jednakże analizy cytatologiczne nie są w sta­nie podważyć autorytetu tej najwyższej instancji w spo­łeczności naukowej — i słusznie.